­
  • Ampere-meters

Ampere meters

Ampere meters

SKU: AREAS-421 Category:

Product Description

Photo
Hình ảnh

Cat.No
Mãsố

Type
Phân loại

Range
Thang đo

Price (USD)
Giá(USD)

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN   – HIỆU  MUNHEAN –SINGAPORE
ĐO AMPERE                                 Mặt 96 x96 mm

Ampere-meters

CP–96 A

Trực tiếp

0 –50 A

4.81

CP–96 A

Gián tiếp (sử dụng biến dòng)

75 …- 6000A/5

4.81

CP–96 A

Dùng thay thế
Thang đo, Mặt số

75…- 6000A

0.54

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ampere meters”